financial_reporting_model_research_fact_sheet_FINAL